மையவாடிகளை வெளிச்சமூட்டும் செயல் திட்டம்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.எஸ். தெளபீக் அவர்களின் மையவாடிகளை வெளிச்சமூட்டல் செயல்திட்டத்தின் ஒரு அங்கமாக கிண்ணியா, அரையேக்கர் மையவாடிக்கு வெளிச்சமூட்டும் நிகழ்வு முன்னாள் தவிசாளர் K.M.நிஹார் அவர்களினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு நேற்று (18. 01. 2019) பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களால் ஆரம்பித்து வைக்கப்படது.

இந்நிகழ்வில் பிரதேச சபையின் தவிசாளர் கௌரவ சனூஸ் மற்றும் மூதுர் பிரதேச சபையின் உறுப்பினர் தானீஸ் அவர்களும் கலந்து கொண்டனர்

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *