அமைச்சர் றிஷாட் பதியுதீன் அவர்களுக்கு மேலதிக அமைச்சுப் பதவிகள்

மார்ச் 18 தேதி வெளியிடப்பட்ட அதிவிசேட வர்த்தமானியில் அமைச்சர் றிஷாட் பதியுதீன் வர்த்தக கைத்தொழில் மற்றும் வணிக அமைச்சிற்கு மேலதிகமாக பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க வகித்த துறைகள் தொழிற்பயிற்சி மற்றும் திறன் அபிவிருத்தி அமைச்சு அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க தற்போது அவர்கள் தேசிய கொள்கைகள், பொருளாதார அலுவல்கள், மீள்குடியேற்றம் புனர்வாழ்வளிப்பு, வடக்கு மாகாண அபிவிருத்தி மற்றும் இளைஞர் அலுவல்கள் அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும் வர்த்தமானியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *