அரச பாடசாலைகளுக்கு மேலும் விடுமுறை நீடிப்பு

இரண்டாம் தவணை கல்வி நடவடிக்கைகளுக்காக நாட்டின் சகல அரசாங்க பாடசாலைகளும் ஏப்ரல் மாதம் 22 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட இருந்த நிலையில் இடம்பெற்ற அசம்பாவித சம்பவங்களால் 22 ஆம் 23 ஆம் திகதிகளில் சகல பாடசாலைகளுக்கும் விடுமுறை வழங்கப்பட்டிருந்தது.

அதனைத் தொடர்ந்து சகல அரசாங்க பாடசாலைகளும் 2 ஆம் தவணை கல்வி நடவடிக்கைகளுக்காக ஏப்ரல் மாதம் 29 ஆம் திகதி மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்படும் என கல்வி அமைச்சர் அகில விராஜ்காரியவசம் தெரிவித்துள்ளார். 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *