இலங்கை மாணவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது

இந்திய வம்சாவளி, வெளிநாட்டு பிரஜாவுரிமை பெற்ற இந்திய அட்டை வைத்திருப்பவர்கள், மற்றும் இந்தியாவின் வதியாத இந்தியர்கள் விலகலாக ஏனையோர் விண்ணப்பிக்கும் வகையில் 2019 – 2020 கல்வியாண்டுக்கான இந்திய உயர்ஸ்தானிகராலயம் சுயமாக நிதித் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் திட்டத்திற்கு அமைவாக மருத்துவம், பல் மருத்துவம், பொறியியல், தொழில்நுட்பவியல், மருத்துவம் மற்றும் கட்டிட நிர்மாண துறைகள் சார்ந்த பட்டப்படிப்பு கற்கை நெறிகளுக்கு இலங்கை மாணவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *