தேர்வு செய்யப்பட்ட பயனாளிகளுக்கு வீடமைப்புத் திட்ட பாத்திரங்கள் வழங்கி வைப்பு

வீடமைப்பு நிர்மாணத் துறை அமைச்சின் கீழ் உள்ள” செமட செவன” கிண்ணியா நடுவூற்று பகுதியில் அமையவுள்ள மாதிரிக் கிராம வீட்டுத் திட்டத்தில் தெரிவு செய்யப்பட்ட சுமார் 100

Read more